មាតិកា
ទំនាក់ទំនងមន្ទី​រ

អាសយដ្ឋាន: ភូមិបឹងកុក២ សង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

អ៊ីមែល: pdaff.kcm@gmail.com

ទូរស័ព្ទ: (855) 42 211 007 / 42 211 000

ទូរស័ព្ទ: (855) 12 811 781 ប្រធានមន្ទីរ

ទូរស័ព្ទ: (855) 12 665 009 ប្រធានការិយាល័យរដ្ឋបាល-បុគ្គលិក

វែបសាយ: http://www.kampongcham.maff.gov.kh

ចំនួនអ្នកចូលទស្សនា
Flag Counter